Sponsoring

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een locatie in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het kindcentrum. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het primair onderwijs.

Ouders en leraren hebben het recht om via de medezeggenschapsraad (mr) hun stem te laten horen over het afsluiten van een sponsorcontract. De locaties zijn verplicht om het sponsorbeleid in de informatiegids op te nemen.

Sponsoring kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van:
- materialen, zoals boekjes, folders, posters en spellen;
- gesponsorde activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, zwemmen en uitjes;
- inrichting, zoals de kantine of aula.

De meest voorkomende tegenprestatie die wordt geleverd is het vermelden van de sponsor in de nieuwsbrief. Voorbeelden van sponsors in het basisonderwijs zijn winkels en bedrijven in directe omgeving van het kindcentrum.

Ouders, leraren en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie. De klachtencommissie van de Stichting PCO Gelderse Vallei bestaat uit het langstzittende GMR lid oudergeleding, het langstzittende GMR lid personeelsgeleding, de voorzitter van de GMR en de directeur-bestuurder van de stichting (voorzitter van de klachtencommissie). Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen ook worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2009 met 14 organisaties een convenant afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Met de gedragsregels uit het convenant kunnen kindcentra op een verantwoorde manier met sponsoring omgaan. Er staat in waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe de inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten worden georganiseerd. Enkele regels uit het convenant zijn:
- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
- Bedrijven mogen alleen met kindcentra samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;
- De samenwerking tussen kindcentra en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
- De kernactiviteiten van het kindcentrum mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de naleving van de regels.

Stichting PCO Gelderse Vallei conformeert zich geheel aan dit convenant. Dit convenant vindt u op de website www.pcogeldersevallei.nl.