Ondersteuningscommissie-ondersteuning-basisondersteuning-passend onderwijs

Om iedere leerling de ondersteuning te geven die het nodig heeft, hanteren wij verschillende ondersteuningsniveaus die oplopen van lichte naar zwaardere ondersteuning. De ondersteuningscommissie, bestaande uit de directeur en de interne begeleiders, houdt hier de regie over. Meestal kunnen we als school samen met ouders goed bepalen welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Soms is het nodig om extra deskundigen mee te laten kijken, zoals de contactpersoon van het samenwerkingsverband, de (school)maatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Het kan ook zijn dat er nog extra onderzoek nodig is. Dit kunnen we laten doen door onze onderwijsbegeleidingsdienst, de CED-Groep. Echter, de tijd die de CED-Groep voor onze school heeft voor onderzoek, is gelimiteerd. Op basis van prioriteiten zal de school keuzes moeten maken. Wel bestaat de mogelijkheid dat ouders op eigen kosten onderzoek laten uitvoeren.

Heeft een leerling , buiten de basisondersteuning, extra ondersteuning nodig dan wordt er een ‘arrangement’ op maat gemaakt. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Ouders worden hier vanzelfsprekend bij betrokken.

Vanaf het moment dat een leerling extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde ‘groeidocument handelingsgericht arrangeren’ in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Is een leerling bij ons – of eventueel op een andere reguliere basisschool - echt niet op zijn/haar plek, dan is er speciaal onderwijs dat passender onderwijs kan bieden. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.

Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens over het type onderwijs? Dan is dat voldoende. Is dat niet zo, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. Hierin zitten bijvoorbeeld een orthopedagoog of maatschappelijk werker.

Het samenwerkingsverband toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Telefoon: 070-3861697 Fax: 070-3020836