Film- foto-privacyregelment-AVG

Op 25 mei 2018 is de wet op de privacy, kortweg AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ingegaan. Van alle gegevens die wij over u en/of over uw kinderen bewaren leggen wij vast waar wij dat bewaren, waarom en hoe lang. Uiteraard nemen wij als kindcentrum het privékarakter van gegevens uiterst serieus. Wij hebben daarom een externe organisatie in de arm genomen waarmee we stap voor stap onze gegevens en documenten nog beter beveiligen, zodat we volledig voldoen aan de eisen die de wet aan ons stelt. Dat is natuurlijk een dynamisch proces omdat er iedere keer nieuwe gegevens, computerprogramma's, enz. bijkomen.

Met bedrijven waarmee wij bepaalde leerlinggegevens uitwisselen, zoals Basispoort, uitgevers van educatieve computerprogramma's, Cito, onze leerlingenadministratie Esis en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat betekent dat wij van die bedrijven de schriftelijke garantie hebben dat zij ook volgens de eisen van de wet met de gegevens om zullen gaan. De nieuwe regelgeving geldt uiteraard voor alle kindcentra binnen de Stichting PCO Gelderse Vallei en daarom is hiervoor stichtingsbreed beleid ontwikkeld.

Op onze website is het 'privacyreglement leerlingen' en het 'sociale media reglement leerlingen' te vinden.

Foto- en filmmateriaal
Als we foto's van diverse activiteiten willen plaatsen op de website, social media, de kalender of in de nieuwsbrief, dan hebben we daarvoor de schriftelijke toestemming van zowel ouders als personeelsleden nodig. Die laatsten staan immers ook regelmatig op de foto. Ook kunnen er video-opnames worden gemaakt voor interne observatie-doeleinden. Het vragen van toestemming hoeft maar één keer: bij het aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen basisonderwijs zit een toestemmingsverklaring. De toestemming geldt voor de hele periode dat uw kind bij ons op school zit. Mocht u besluiten deze toestemming in te trekken, dan kunt u dit zonder opgaaf van redenen schriftelijk bij de directie bekend maken.

Het is verboden om zonder toestemming van de schoolleiding video- of geluidsopnamen te maken in of om de school.

Stagiaires krijgen voor studiedoeleinden toestemming om foto- en filmopnames te maken. Hiervoor is een speciale camera op school beschikbaar. De opnames worden in een afgeschermde omgeving gedeeld met het opleidingsinstituut en worden na gebruik vernietigd.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de daarop gebaseerde regelgeving verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.