Leerlingvolgsysteem-toetsing-monitoring-eindtoets-entreetoets

Leerlingvolgsysteem, toetsing en monitoring
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het observatieprogramma Kijk. Dit programma wordt ook gebruikt op de voorschoolse instellingen vanaf 2 jaar. Met deze instellingen hebben we altijd een zgn., warme overdracht. 
Bij de groepen 3 t/m 8 worden methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (Cito)-toetsen afgenomen. De resultaten van alle gehanteerde toetsen zijn vooral bedoeld om leerkrachten een goed beeld te geven van de ontwikkeling van de leerlingen en de onderdelen die extra aandacht behoeven. Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de leerkracht en de IB-er. Er wordt dan gekeken naar de onderwijsbehoeften van ieder kind. Twee keer per jaar analyseren wij de toetsen op schoolniveau.
In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. De IEP-eindtoets zal in april worden afgenomen en is een vorm van eindtoets basisonderwijs, die verplicht dienst te worden afgenomen.