Onderwijskundige identiteit

Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen zich volop kunnen ontplooien binnen het leerstofjaarklassensysteem. De leerstof is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind en wordt gevarieerd en gedifferentieerd aangeboden. Binnen ons lesmodel  ‘Doordacht lesgeven’ gaan we in principe uit van drie niveaus. Daarnaast kunnen individuele arrangementen worden gehanteerd.