Voortgezet onderwijs (VO)-schooladvies

Ouders worden op een ouderavond aan het eind van groep 7 geïnformeerd over de overstap naar het VO. Daarnaast krijgen de ouders tijdens het laatste rapportgesprek in groep 7, aan de hand van de uitslag van de Cito-entreetoets en het leerlingvolgsysteem, een advies voor het VO. De leerkrachten van groep 8 geven de ouders (en leerling) in januari/februari een definitief advies m.b.t. het VO.

In april zal de IEP-eindtoets door de leerlingen van groep 8 worden gemaakt. Alle informatie wordt verwoord in een onderwijskundig rapport dat wordt verstuurd naar de gekozen school voor VO. De VO-scholen wordt gevraagd de vorderingen van onze oud-leerlingen terug te koppelen naar onze school. Deze worden verwerkt in de analyse m.b.t. de verwijzingsprocedure.