Schorsing-verwijdering

Schorsen van een leerling
Hoewel we hopen deze maatregel nooit nodig te hebben, is het mogelijk een leerling of ouder tijdelijk te schorsen. De directeur van de school kan deze beslissing nemen indien er sprake is van wangedrag door een leerling/ouder t.o.v. medeleerlingen en/of leerkrachten en gesprekken hierover niet hebben geleid tot werkbare afspraken. Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst. In dat geval volgt de leerling geen lessen en komt niet op school. Het is altijd het bestuur/bevoegd gezag dat tot schoring overgaat. De schorsing wordt schriftelijk bekrachtigd.

Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid in het geding is. Ook in deze situaties heeft het kind recht op onderwijs en mag hij/zij niet langer dan één week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan de leerling ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en natuurlijk de ouders en het kind.

Als een leerling langer dan één dag wordt geschorst dan dient dit worden gemeld bij de onderwijsinspectie/leerplichtambtenaar.

Verwijderen van een leerling
Ook in geval van verwijdering is het bevoegd gezag/bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur een leerling wil verwijderen, dient het eerst de betrokken groepsleerkracht te horen en een andere school te zoeken. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden, voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten én hierover constructief overleg heeft gevoerd met u als ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan wordt het overleg voortgezet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig een onderwijsconsulent de oplossing bieden.

Bij verwijdering van een leerling blijft deze op school, totdat het kind terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering.
Na verwijdering heeft de leerling geen toegang meer tot de school. Voor verwijdering gelden strenge regels:
- voor verwijdering moet het bestuur luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht;
- het bestuur moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot verwijdering;
- het bestuur moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering. Voor de ouders is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwijdering. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar.

Regels indienen bezwaar tegen verwijdering:
- U moet bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit tot verwijdering schriftelijk bekend is gemaakt.
- U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag van de school.
- Het bevoegd gezag geeft u de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, een beslissing nemen.
- U hebt recht op inzage van het dossier van uw kind.
- Tijdens de bezwaarprocedure kan de school uw kind weigeren. Als u erop staat dat de school uw kind wel toelaat kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter. Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.
- Als de school vasthoudt aan de verwijdering van uw kind, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. In dit geval betreft het een school voor bijzonder onderwijs; u kunt dan naar de civiele rechter. Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.