Ontwikkelingen-visie-kwaliteit-schoolontwikkelplan-ontwikkelteam

Het onderwijs op kindcentrum Oranje Nassau wordt jaarlijks geëvalueerd en de uitkomsten worden in een schoolontwikkelplan opgenomen. Ook de inbreng van ouders (via de medezeggenschapsraad) wordt meegenomen.

Per onderwerp/ambitie wordt een ontwikkelteam met leerkrachten uit verschillende groepen gevormd. Het ontwikkelteam komt na onderzoek en nascholing met voorstellen voor verandering/verbetering van ons onderwijs die aan het team worden voorgelegd.

Dit schooljaar staan de volgende thema’s centraal:

Ontwikkelteams

Ambitie

Didactisch Handelen

Visie op creatieve vakken + methode keuze

Implementeren en borgen dag- en weektaken

Begrijpend leesonderwijs

Doorgaande lijn van begrijpend  luisteren naar begrijpend lezen optimaliseren (gr. 1 t/m 8)

Aanvankelijk leesonderwijs

Onderzoek en keuze voor een methode aanvankelijk leesonderwijs

Schoolontwikkeling

Uitwerken van de visie  met aspecten van 21e eeuwse vaardigheden

Techniek en ICT

Helder krijgen hoe ICT en Techniek een structurele  plaats krijgt in ons onderwijs en implementatie van devices