Samenwerkingsverband-passend onderwijs-onderwijsondersteuning

Passend Onderwijs is de wijze waarop onderwijs wordt georganiseerd aan leerlingen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Ons bestuur werkt met andere besturen in de regio samen in het samenwerkingsverband “Zeeluwe” (zie ook  www.zeeluwe.nl). Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke basisondersteuning letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas en op de eigen school. Binnen deze basisondersteuning valt het differentiëren in de klas. Dit houdt in dat iedere leerling de leerstof op zijn- of haar niveau krijgt aangeboden. Deze differentiatie geven wij vorm door handelingsgericht werken. Daarnaast behoort begeleiding omtrent dyslexie en dyscalculie ook tot de basisondersteuning.

Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen werken we op basis van één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in zijn of haar leven: op school, thuis en in vrije tijd.