Home

 

Met voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt in Nederland bedoeld: de maatregelen die onderwijsachterstanden proberen te verminderen. Het doel hiervan is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (doelgroepkinderen)  een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Tijdens voor- en vroegschoolse educatie (vve) worden de vier belangrijke ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen gestimuleerd. Dat zijn taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voorschoolse educatie is in ieder geval bestemd voor doelgroepkinderen tussen 2,5  en 4 jaar oud. Het wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een peuterspeelzaal, voorschool of kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie heeft betrekking op de volgende aspecten:

  • Gerichte toeleiding (vooral via consultatiebureaus) van doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen (zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen).
  • Extra kindplaatsen in voorschoolse voorzieningen voor kinderen, die anders niet aan zo'n voorziening zouden deelnemen.
  • Verbetering van de structurele kwaliteit (gunstiger staf-kindratio, professionalisering). 
  • Verbetering van de proceskwaliteit, onder meer door gebruik te maken van een methode voor voor- en vroegschoolse educatie.
  • Bevorderen van de ouderbetrokkenheid (bij voorschoolse voorziening/school en thuis).