Home

 

Met voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt in Nederland de maatregelen die onderwijsachterstanden proberen te verminderen bedoeld. Het doel hiervan is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (doelgroepkinderen)  een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Tijdens voor- en vroegschoolse educatie (vve) worden de vier belangrijke ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen gestimuleerd. Dat zijn taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voorschoolse educatie is in ieder geval bestemd voor doelgroepkinderen tussen 2,5  en 4 jaar oud. Het wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een peuterspeelzaal, voorschool of kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie heeft betrekking op de volgende aspecten:

  • Gerichte toeleiding (vooral via consultatiebureaus) van doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen (zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen).
  • Extra kindplaatsen in voorschoolse voorzieningen voor kinderen, die anders niet aan zo'n voorziening zouden deelnemen.
  • Verbetering van de structurele kwaliteit (gunstiger staf-kindratio, professionalisering). 
  • Verbetering van de proceskwaliteit, onder meer door gebruik te maken van een methode voor voor- en vroegschoolse educatie.
  • Bevorderen van de ouderbetrokkenheid (bij voorschoolse voorziening/school en thuis).