vertrouwenspersoon-veiligheid-seksuele-intimidatie-grensoverschrijdend gedrag

Een veilig klimaat
Ons kindcentrum streeft naar een veilig klimaat, in de breedste zin van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Ons kindcentrum heeft de wettelijke taak beleid te maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie, discriminatie en pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede manier te behandelen.

Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting komen door verbaal (grof taalgebruik), fysiek (aanrakingen) of non verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen of iemand met de ogen “uitkleden”). Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig.
Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Soms is iemand zich niet bewust dat een ander zich onprettig kan voelen door bepaald gedrag (bijvoorbeeld in de kleedruimte blijven bij het omkleden of een kind aanraken als het jou iets vraagt).
De beleving van degene die zich lastig gevallen voelt staat hierbij centraal. Hij of zij bepaalt wat ongewenst is en dat kan van kind tot kind verschillen. Als dit gedrag binnen de locatiesituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer of het schoolplein) of in samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een schoolkamp) is het de taak van het kindcentrum dit te stoppen.

Preventie
Ons kindcentrum probeert grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door in de groep/klas aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Tevens is een aantal gedragsregels opgesteld hoe we met elkaar omgaan. Het gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens excursies/uitjes. Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars grenzen, maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en hun grenzen leren stellen.

Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling (of de ouder) met zijn/haar verhaal bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon/vertrouwenspersoon.

Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon
Bij de contactpersoon/vertrouwenspersoon kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover. Deze contactpersoon/vertrouwenspersoon fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team en ouders. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen. De contactpersoon/vertrouwenspersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan u verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de contactpersoon/vertrouwenspersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen het kindcentrum.
De interne contactpersonen/vertrouwenspersonen zijn Marleen Voogt en Irma Zwebe. Zij informeren de teamleden, ouders en vooral leerlingen over de wegen die open staan om (seksuele) intimidatie te voorkomen en te melden. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Externe vertrouwenspersoon
De interne contactpersoon/vertrouwenspersoon is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de locatie en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing.
Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt.

U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak het kindcentrum te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, medewerkers en besturen.

De externe vertrouwenspersonen zijn:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
Mevrouw M. van den Brink, jeugdverpleegkundige,
Mevrouw M. Haagmans, jeugdarts,
Bereikbaar via VGGM, afd. jeugdgezondheidszorg, tel.nr.: 088-3556000 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief)